Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen de Koper (hierna ook “je”, “u”, “uw”) en de Verkoper (hierna ook “wij”, “ons”). Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website shop.fitamien.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten.

Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld.

Door een bestelling te plaatsen aanvaard je dus deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de algemene Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

2. Identiteit van de Verkoper

Fitamien heeft haar maatschappelijke zetel te Hoogstraat 360 B, 2570 Duffel met ondernemingsnummer 0650 649 373 en BTW nummer: BE0650 649 373. Contactgegevens: shop@fitamien.be – telefoonnummer: 0472 39 85 94

3. Aanbod, prijs, kosten en aanvaarding van de bestelling

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. Leveringskosten worden apart vermeld bij het afrekenen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s in de productgalerij zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

Wanneer de Koper vragen heeft over bv. aanbod, prijs, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Koper steeds om vooraf contact op te nemen met de Verkoper op het e-mailadres: shop@fitamien.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper (bv. bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de Koper, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht, …). De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Offertes zijn steeds vrijblijvend. De Verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat schriftelijk bevestigd werd dat de levering verzonden werd respectievelijk klaar staat voor afhaling.

4. Levering

Producten worden enkel geleverd in België.

De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen 1 tot 3 werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket 2 werkdagen na verzending geleverd aan huis. Tenzij anders vermeld op website of bij het betreffende product.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Je kan er ook voor kiezen om je bestelling op te halen op onze maatschappelijke zetel (winkel) in Duffel. Dit kan enkel op afspraak.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Fitamien kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via bpost. Wij verpakken jullie bestelling op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn.

5. Eigendomsrecht – retentierecht

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

6. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en /of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, dienen, om ontvankelijk te zijn, toe te komen op het e-mailadres van de Verkoper: shop@fitamien.be

Dit moet binnen de 7 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elk recht.

7. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument producten op afstand aankopen op de website van de Verkoper.

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de dertig kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk (per post of e-mail) te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer, binnen de vijf werkdagen na levering. De producten moeten binnen de dertig kalenderdagen na levering terug overhandigd worden op Fitamien – Hoogstraat 360 B – 2570 Duffel of verzonden aan de Verkoper op het volgende adres (verschillend van voorgaande adres): Jacobs – Hoogstraat 370 – 2570 Duffel . De kosten van een eventuele retourzending zijn ten laste van de Koper.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de initiële staat en in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Na ontvangst van het retourpakket, ontvangt de Koper het aankoopbedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) binnen de 14 werkdagen terug op zijn/haar rekening.

De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
– de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– de levering vuil of verkreukeld is;
– de originele hangtag niet meer bevestigd is (afhankelijk van product);
– de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
– artikelen in solden.

Kleurverschillen binnen een of dezelfde kleuren of hetzelfde artikel mogelijk zijn. Het is ook
Uw verantwoordelijkheid om deze te controleren bij ontvangst en voor gebruik en
verwerking.

8. Overmacht

In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de Verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de Verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …

9. Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de website en dragen zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de Koper. De Verkoper voegt zich dan ook naar de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door onze website te gebruiken en te bestellen, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen.

De Koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Verkoper heeft aldus geen toegang tot uw paswoord.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

10. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

11. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.